Dane podstawowe

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

imię i nazwisko Dyrektora: Anetta Rzekanowska

adres: ul. Bukowa 9, 87 – 800 Włocławek

telefon: +48544122040

fax: +48544122040

poczta elektroniczna: sp_14wloclawek[at]wp[dot]pl

strona internetowa: www.sp14wloclawek.neostrada.pl

REGON: 000211754


KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” udostępniam klauzulę informacyjną.

 1. Administratorem  Danych Osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku
 2. Dane do kontaktu: nr telefonu: 54 412 20 40; listownie na adres: Szkoła Podstawowa nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Bukowa 9; 87 – 800 Włocławek; e-mail: sp_14wloclawek[at]wp[dot]pl
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z siedzibą we Włocławku przy ul. Wojska Polskiego 27, 87 – 800 Włocławek: p. Jadwigę Olejniczak. Dane do kontaktu: nr telefonu: 54 427- 01- 58; e-mail: jolejniczak[at]cuwpo[dot]wloclawek[dot]pl; listownie na adres: Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych, ul. Wojska Polskiego 27, 87 – 800 Włocławek.
 4. Szkoła Podstawowa nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych.
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Szkole Podstawowej nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku.
 6. Podanie danych jest: obowiązkowe, jeżeli tak zostało określone w przepisach prawa; dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.
 7. Dane osobowe przetwarzane będą przez Szkołę Podstawową nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku wyłącznie w przypadku posiadania przez Administratora danych podstaw prawnych wynikających z art. 6 rozporządzenia RODO i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy prawnej.
 8. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.
 9. Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 10. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:  podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające); przekazanie danych osobowych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.
 11. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych Osobowych przysługują Państwu niżej wymienione prawa w zakresie określonym we wskazanych przepisach rozporządzenia: prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15; prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16; prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17; prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18; prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21.
 12. Realizacja Państwa praw musi być zgodna z przepisami prawa oraz zasadami archiwizacji.
 13. W przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 14. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.

SPOSOBY I KOLEJNOŚĆ PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

W Szkole Podstawowej nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku sprawy rozpatrywane są chronologicznie, w kolejności ich zgłaszania, bez zbędnej zwłoki w terminach wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego lub innych szczególnych przepisów prawa.

Wszelkie informacje dotyczące sposobów i procedur załatwiania spraw w placówce udzielane są telefonicznie. Ponadto pytania można kierować do placówki za pomocą poczty elektronicznej.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>